Jeugd – Informatiebijeenkomst

Terugkoppeling informatiebijeenkomst jeugd Dichteren op 4 februari 2014 voor alle wijkbewoners van Dichteren in Waterrijk, over plannen van de jeugd, hun ouders en andere volwassenen in de wijk.

Zoals beloofd in de uitnodiging voor deze avond  brengen wij u in deze wijkkrant verslag uit over boven genoemde wijkbijeenkomst.

Op 4 februari jongstleden is er een wijkbijeenkomst geweest waarop de jongeren uit Dichteren hun plan voor de ‘grot’ hebben gepresenteerd aan de buurtbewoners. De wethouders Peter Drenth en Loes van der Meijs ondersteunen dit plan en hebben ook hun toelichting gegeven. De uitnodiging heeft op de gemeentepagina in de Gelderse Post gestaan, er is geflyerd, en verder hing de uitnodiging op plaatsen waar veel wijkbewoners komen en stond deze in de nieuwsbrieven van de basisscholen. Er zijn ongeveer 60 buurtbewoners, jong en oud, aanwezig geweest.

Loes van der Meijs (jeugdbeleid) opende de avond en vertelde dat in Dichteren iedereen een plek moet hebben, zowel jong als oud. Dichteren is een jonge wijk, met veel gezinnen met jonge kinderen. De wijk groeit op en de jonge kinderen groeien ook op. Voor kleine kinderen zijn er voldoende speelplekjes in de wijk, maar de wijk is niet echt ingericht voor opgroeiende jongeren. Jongeren ontmoeten elkaar buiten schooltijd graag in hun eigen buurt, buiten op straat. Dit brengt al gauw overlast van omwonenden met zich mee.  Jongeren hebben samen met ouders en melders van overlast door jeugd een plan gemaakt om een plek te creëren waar de jeugd elkaar kan ontmoeten, zonder dat dit tot ongewenste gevolgen leidt. Samen met professionals en beide wethouders is een plan voorbereid, goed uitgedacht en nu uitvoeringsklaar. De jeugd zal straks  zelf het plan toelichten,  zei Loes van der Meijs, en gaf toen het woord eerst nog aan Taco Jansen, de nieuwe jeugdwerker.

Taco Jansen vertelde over de afgelopen periode, waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden en wisseling van professionals in de wijk waardoor de continuering van het grot-project op een wat lager pitje is komen te staan. Maar nu is de werkgroep jeugd echt van start gegaan, is er een groep professionals die deze werkgroep ondersteunt en komt het plan weer een stap dichter bij uitvoering. Het plan komt uit de jeugd van Dichteren zelf en wordt ook door de jeugd  zelf nu met de wijk gedeeld.

Opvallend is dat het  aantal meldingen van overlast van jeugd vanaf de start van de werkgroep in januari nu minimaal is. Elkaar kennen, begrip voor elkaar hebben en met elkaar praten helpt! Verder is aangestipt wat de jongeren allemaal hebben ondernomen om tot het punt van realisering van de grot te komen.

Na deze korte terugblik was het woord aan de jongeren om hun plan te presenteren. Sam Smit voerde namens de jongeren het woord. In de presentatie werd ook het beheersplan toegelicht dat door de jongeren zelf is opgesteld, met ondersteuning van jeugdtoezicht. Het is uiteindelijk ook ter toetsing aan de wethouders voorgelegd. Hierin kwam sterk naar voren dat de jongeren zichzelf strenge regels opleggen zoals • Een avondklok • Geen geweld in en rondom de grot • Geen alcohol en drugs in en rondom de grot

Na afloop van de presentatie was er gelegenheid voor vragen en gesprek met de wijkbewoners. De toelichting en het plan zijn open ontvangen. Er was een enkeling die kanttekeningen plaatste bij de voorgestelde plannen. Deze hadden betrekking op de beheersbaarheid en daarnaast een gevoel niet voldoende betrokken te zijn geweest bij de voorbereidingen. Het beheersplan is in de presentatie van de jeugd ruimschoots aan bod geweest. Verder is duidelijk dat het plan echt uit de jeugd van de wijk zelf komt, in samenwerking met ouders en melders van overlast. Onderdeel van het hele plan is de communicatie met de wijk en tussen de wijkbewoners onderling. Op deze  avond komt de jeugd, na een gedegen voorbereiding, met hun plan naar buiten om hierin zo transparant mogelijk te zijn.    Tenslotte vertelde Peter Drenth (beheer van openbare ruimte/wijken), hierin aangevuld door Loes van der Meijs, nogmaals hoe het idee en de totstandkoming van dit project zijn verlopen. Hij legde uit hoe op een innovatieve manier en passend binnen het bestemmingsplan toch een plek voor de jongeren gecreëerd kan worden.

Het was een verhelderende en plezierige wijkbijeenkomst, in het gastvrije Waterrijk. Door transparant te zijn naar de wijkbewoners en een ieder nadrukkelijk te vragen mee te denken en te doen hopen we op toenemend begrip tussen wijkbewoners, uiteindelijk leidend tot duurzame verhoging van het leefplezier in de wijk. De aanwezigen werden uitgenodigd mee te denken en te doen in het project.

Op korte termijn zal de werkgroep bij elkaar komen om de laatste fase van de realisatie van de grot in te gaan. Via deze wijkkrant houden wij u op de hoogte over  de voortgang, de realisatie en de opening van de grot.

Wijkbewoners die mee willen doen in de werkgroep, op enige andere wijze een bijdrage willen leveren of vragen hebben worden hiertoe van harte uitgenodigd. Neem dan contact op met Taco Jansen, t.jansen@radaruitvoering.nl 06- 46141749

Met vriendelijke groet, Namens het hele wijkteam, Lutske Jepma, wijkregisseur, & Taco Jansen, jongerenwerker Radar Dichteren – de Huet.

(Geschreven door het wijknetwerk/ Dhr. G. Geuvers)